Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn afgeleid van die van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en de Consumentenbond. De verschillen zijn ten eerste dat de onderdelen die niet van toepassing zijn, zijn weggelaten en ten tweede dat de voorwaarden op twee punten zijn aangepast aan het feit dat Izzyizzyfashion nog een heel kleine één-vrouw onderneming is. Daarom zijn de betalingsvoorwaarden anders (alles vooraf) en is er geen geschillenprocedure (de producten kunnen tijdens de bedenktijd worden geïnspecteerd en geretourneerd of geruild).

Inhoudsopgave
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Nakoming overeenkomst
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
• Werkdag: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• Ondernemer: Izzyizzyfashion

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Izzyizzyfashion
Vestigingsadres: Merelstraat 6, 2333XL, Leiden
Tel nr. 0684500178
E-mailadres: izzyizzyfashion@hotmail.com
KvK-nummer: 69063338
Btw-identificatienummer: NL2114.41.296B03

Artikel 3 – Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen waarvan gebruik wordt gemaakt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Deze zijn: Ontvangst van de betaling en beschikbaarheid van het product op dat moment.
• Zodra de betaling is ontvangen bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst en geeft aan of het product nog beschikbaar is. Zolang deze bevestiging niet door de ondernemer is gedaan, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
• De ondernemer heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en gezorgd voor een veilige webomgeving. De ondernemer neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht voor de elektronische betaling.
• De ondernemer geeft op de website aan::
• het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6- Herroepingsrecht
• De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 10 werkdagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
• De consument dient hiertoe binnen deze termijn van 10 werkdagen via een email te melden dat hij of zij het product niet wil afnemen, retourneren of ruilen.
• De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen..

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
• De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
• De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email aan de ondernemer.
• Zo snel mogelijk, maar binnen 10 werkdagen dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
• De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
• Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
• De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
• Onmiddellijk na de ontvangst van de herroeping door de consument per email stuurt de ondernemer een ontvangstbevestiging, tenzij op de website is aangegeven dat de ondernemer gedurende een bepaalde tijd afwezig is; in dat geval wordt de ontvangstbevestiging direct na afloop van die tijd gestuurd..
• De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, behalve die voor de verzendkosten, voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 10 werkdagen volgend op de dag waarop het retour gezonden product door de ondernemer is ontvangen of vijf werkdagen nadat de consument aantoont dat zij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder is.
• De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 – De prijs
• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
• De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst
• De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
• De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
• Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren, tenzij tijdelijk een andere leveringstermijn is aangegeven op de website. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 werkdagen dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
• Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft, exclusief verzendkosten, onverwijld terugbetalen.
• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 13 – Betaling
• In verband met de kleinschaligheid van Izzyizzyfashion, moet, in afwijking van de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel organisatie, het gehele bedrag van de aankoop en de verzendkosten vooraf worden betaald.
• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 14 – Geschillen
• Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.